O firmie

 

Rok założenia 1920. Powołano pierwszą w mieście Spółdzielnię Spożywców "ZORZA"

Rok 1939 Spółdzielnia posiadała 5 sklepów detalicznych, piekarnię, hurtownię tytoniu. Działania wojenne zniszczyły dorobek gospodarczy, zrujnowały obiekty i sklepy, jednak idea w tym okresie trwała nadal niesiona przez coraz to nowych działaczy, których entuzjazm doprowadził do zwołania w dniu 30.06.1945 r. pierwszego po wojnie Walnego Zgromadzenia, na którym uchwalono statut Spółdzielni. Bilans zamknięcia na koniec lat osiemdziesiątych to: sieć 54 sklepów, 3 zakłady gastronomiczne, zatrudnienie - 211 osób, liczba członków - 5090  osób, status organizacyjny spółdzielni – Oddział w ramach struktury Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Łodzi.

Powrót gospodarki rynkowej radykalnie zmienia warunki działania. Na mocy ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni, nastąpiły zmiany w organizacji i działalności spółdzielni. Z dniem 01.07.1990 r. Spółdzielnia rozpoczyna działalność w nowej strukturze organizacyjnej jako samodzielny podmiot. Nastąpił trudny okres w działalności Spółdzielni, która pozbawiona opieki instruktażowej i organizacyjnej nie była w pełni przystosowana i przygotowana do twardych zasad gospodarki wolnego rynku oraz walki konkurencyjnej. Bezwzględne prawa wolnego rynku i silna konkurencja poddały naszą spółdzielnię ostrej próbie.

Z przyczyn ekonomicznych zaprzestano działalności łącznie w 40 obiektach detalicznych, produkcyjnych i usługowych, które nie były własnością spółdzielni lub musiały zostać  sprzedane dla pozyskania środków finansowych na remonty i zakup towarów handlowych.

Były to sklepy, piekarnia, dwa zakłady masarskie, wytwórnia wód gazowanych, stołówka zakładowa, ciastkarnia, dwie restauracje, Ośrodek ,,Praktyczna Pani,,. Nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia i liczby członków. Ponieśliśmy wysokie koszty przekształceń ustrojowych. Na przestrzeni kilkunastu lat brakowało nam środków finansowych na dostosowywanie działalności spółdzielni do nowych standardów.

Zły stan techniczny budynków, mały format placówek handlowych, brak środków obrotowych, brak uregulowań prawnych stawiały przed kolejnymi zarządami zadania trudne do rozwiązania uwzględniając konieczność kredytowania bieżącej działalności handlowej. Pomimo utraty 80% sieci „Społem” nadal jest największą firmą handlową w mieście. Wizerunek Spółdzielni nabiera blasku poprzez systematyczną modernizację placówek i ich reklamę. Pomimo trudności Spółdzielnia wypracowuje własną, indywidualną strategię  kontynuowania dobrych tradycji oraz indywidualnego rozwoju uwzględniającego prawa wolnego rynku.

Na przestrzeni lat 1996 - 2017 zbudowano pawilon przy ul. Zagajnikowej 18a, dobudowano cztery obiekty handlowe przy ul. Starzyńskiego 8, dwa przy ul. Nowe Miasto 8, wybudowano nową placówkę handlową przy ulicy Cegielnianej 25/27, a także wielokrotnie powracano do remontów sklepów. Staraliśmy się nieprzerwanie zmieniać, modernizując i dostosowując obiekty do nowoczesnych standardów handlu, zarówno pod względem zmian w obiekcie, jak również pod kątem dostosowania asortymentu do potrzeb klienta.

Konsekwentna realizacja kierunków działania na przestrzeni ostatnich lat oraz trud i wysiłek załogi uwieńczony został sukcesem. W dniu 26 maja 2009 r. „Społem” w Ozorkowie  zostaje przyznana nagroda Orła Agrobiznesu za osiągnięty sukces rynkowy, za dbałość o markę i reputację firmy.

 Zarząd i pracownicy Spółdzielni swój wysiłek ukierunkowywali na działania, by rozpoznawalna marka „Społem” nie tylko nobilitowała, ale mobilizowała do dalszej wytężonej pracy, do pokonywania trudności do wyznaczonego celu. Staraliśmy się udowodnić, że można działać w myśl zasad spółdzielczych, być wiernym ideałom, a jednocześnie dawać przykład dobrego gospodarowania.

Rok 2010 Organizator Konkursu Instytut Nowoczesnego Biznesu przyznał Spółdzielni tytuł i statuetkę Geparda Biznesu na podstawie udokumentowanej za okres 5 lat rosnącej wartości rynkowej firmy.

Obraz ozorkowskiego handlu zmienił się diametralnie. Stał się wielkoformatowy, międzynarodowy i bardzo konkurencyjny o bardzo dynamicznej strukturze nie znoszącej rutyny i stagnacji.

W roku 2012 spółdzielnia chcąc zatrzymać klientów  i pozyskać nowych jako jedna z pierwszych wdraża program lojalnościowy  SPOŁEM ZNACZY RAZEM.

Program ten pozwolił stworzyć skuteczną komunikację i budowanie relacji z  klientami.

W 2015 roku Spółdzielnia zakończyła proces regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych w Ozorkowie przy ul. Średniej, Zagajnikowej, Wyszyńskiego, Cegielnianej oraz powiększa majątek o zakup dodatkowego terenu przylegającego do nieruchomości przy ul. Konstytucji 3-go Maja.

Nadal aktualnym pozostaje imperatyw - elastyczne dopasowanie się do potrzeb rynku.

Kilkunastoletnie kumulowanie zysku i kapitału pozwoliło Spółdzielni na całkowite uniezależnienie się od banków i dostawców.

W roku 2015 „Społem: PSS w Ozorkowie uzyskała uznanie środowisk gospodarczych. Zostaje wyróżniona  przez Ministerstwo Skarbu Państwa za Zaangażowanie w działalność na rzecz Rozwoju Polskiej Gospodarki, Spółdzielczości oraz Samorządu Lokalnego.

Nominowana przez Burmistrza miasta OZORKOWA Pana Jacka Sochę, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2015 r. nadano Spółdzielni odznakę Zasłużona dla Miasta Ozorkowa.

Rok 2019 to ostatni, pełny rok wyznaczający okres 100-u letniej działalności Spółdzielni. Historia dziejów często nie była dla Spółdzielni łaskawa, Spółdzielcy wielokrotnie walczyli o przetrwanie i tak może być jeszcze nie raz…, bo choćby dziś niespodziewanie przyszło nam zmagać się z pandemią, która odciska swe piętno na wszystkich branżach gospodarki.

Ozorków, to urokliwe miejsce ale trudny rynek, w małym mieście znajduje się kilkanaście sklepów należących do wiodących sieci handlowych, powstają nowe obiekty handlowo-usługowe, mimo to Spółdzielni udaje się zwiększać sprzedaż. Poprawie ulegają warunki pracy i płacy w Spółdzielni a prowadzone inwestycje mają na celu ograniczenie rosnących kosztów oraz unowocześnianie posiadanej bazy handlowej. Wyniki jakie Spółdzielnia osiąga dają poczucie rzetelnie wykonanej pracy i stanowi dobrą podstawę do działania w najbliższej przyszłości, realizowania zadań wynikających z przedmiotu i celu działalności Spółdzielni.

Starania Spółdzielni zostały dostrzeżone przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie to Gepard Biznesu 2019 - jest to już drugie takie wyróżnienie! Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu napisali o Spółdzielni tak: Spółdzielnia „Społem” w Ozorkowie powstała w 1920 roku i jest najstarszą, działającą nieprzerwanie do dziś, firmą handlową w mieście. Bez względu na meandry historii jej zadanie pozostaje niezmienione: codziennie dostarcza świeże produkty spożywcze w możliwe szerokim asortymencie. Jako spółdzielnia stawia sobie ponadto inne zadania: dba o reputację ozorkowskiego przedsiębiorcy, stawia na solidność, rzetelność i zawsze dotrzymuje zobowiązań. Otacza troską środowisko zewnętrzne, angażuje się w lokalne działania na rzecz ozorkowskiej społeczności, tworzy zdrowe relacje wewnątrz firmy.

Rok 2020 rozpoczęliśmy nieświadomi tego, co przyniesie… tym co najbardziej dało się odczuć jest zamknięcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa. Wydawałoby się, że branża spożywcza, najmniej odczuwa skutki „lockdown-u”, ale tak nie jest. Kryzys gospodarczy dotyczy wszystkich, prawie każda branża jest nim dotknięta, a skutki będziemy odczuwać przez długi czas, co budzi poważne obawy na kolejny rok. Jednak podsumowując, należy dodać, że „Społem” PSS w Ozorkowie to doświadczeni ludzie i 100-letnia historia która pokazuje, że nawet w trudniejszych czasach Spółdzielnia poradziła sobie i nie zniknęła z rynku i tak będzie tym razem….

Wszelkie działania i decyzje podejmowano aby społeczność naszego miasta postrzegała Spółdzielnię nie jako firmę prowadzącą handel tradycyjny, lecz firmę prowadzącą handel nowoczesny z tradycjami.

Nowoczesny, bo wyposażony w nowoczesny sprzęt i innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, podnoszący ustawicznie komfort obsługi klientów, a z tradycjami - bo nawiązujący do dobrych wzorców, zgodnie z którymi klient w sklepie winien być traktowany, jak ktoś dla nas bardzo ważny.

Pod sztandarem misji społecznej Spółdzielnia wspiera działalność organizacji dobroczynnych, szkół, akcje inicjowane przez działające  w mieście stowarzyszenia i samorząd lokalny.

Najważniejszym dla Spółdzielni kapitałem, którego nie można wyrazić w cyfrach byli i są Działacze, Członkowie i Pracownicy, dzięki którym „Społem” w Ozorkowie stała się przyjazną firmą dobrze postrzeganą przez społeczność lokalną, dzięki którym może się rozwijać i osiągać rynkowe sukcesy!